Location

CONTACT US

Seoul (Headquarters): 4F, Hana Bank Gangseo Branch, 604 Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Korea

Tel : 02-3664-3423 Fax : 02-2642-7674
Eumseong (Plant): 290, Daecheong-ro, Samseong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea

Tel : 043-878-9183 Fax : 043-878-5422

Headquarters: 4F, Hana Bank Gangseo Branch, 604 Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Korea
(Tel. 02-3664-3423, Fax. 02-2642-7674)

Plant: 290, Daecheong-ro, Samseong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea
(Tel. 043-878-9183, Fax. 043-878-5422)

E-mail : indtex@jeonsantex.co.kr